Zachęty inwestycyjne

Zwolnienie z podatku od nieruchomości


Pomoc de minimis

W dniu 24 kwietnia 2014 weszła w życie uchwała nr LVII/863/14 Rady Miasta Opola w sprawie przyjęcia Opolskiego Programu Pomocy Przedsiębiorcom na lata 2014-2020. Uchwała przewiduje częściowe lub całkowite zwolnienie od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących lub tworzących nowe miejsca pracy na terenie miasta Opola. W praktyce może oznaczać to zwolnienie z podatku od nieruchomości na okres do 3 lat do kwoty 200 000 euro

Wzory informacji i oświadczeń dla ubiegających się o pomoc publiczną, o której mowa w uchwale:

Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Załączniki


Regionalna pomoc inwestycyjna

Zwolnienie z podatku od nieruchomości dla nowo wybudowanych budynków spełniających jedno z poniższych kryteriów:

 • wdrożenie nowej technologii (min. 25% kosztów) lub
 • budowy biurowca min. 1 500 m2 lub
 • koszt inwestycji min. 7 mln PLN oraz zatrudnienie min. 40 osób

Wysokość zwolnienia – do 55 % kosztów inwestycji.
Okres – do 5 lat.

Regionalna pomoc inwestycyjna

Zwolnienie z podatku od nieruchomości dla nowo wybudowanych budynków na terenie WSSE spełniających łącznie oba poniższe kryteria:

 • minimum 75 mln zł kosztów inwestycji oraz
 • minimum 100 nowozatrudnionych pracowników.

Wysokość zwolnienia – do 55 % kosztów inwestycji.
Okres – do 10 lat.

Regionalna pomoc inwestycyjna dla deweloperów hal produkcyjnych 

Zwolnienie z podatku od nieruchomości dla nowo wybudowanych na wynajem budynków w WSSE spełniających poniższe kryterium:

 • minimum 10 000 m2 powierzchni użytkowej 

Wysokość zwolnienia – do 55 % kosztów inwestycji.
Okres – do 10 lat.

Idź do góry

Zwolnienie z podatku dochodowego

Logoznapisem

Prowadząc działalność gospodarczą na terenie opolskiej podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, przedsiębiorca otrzymuje regionalną pomoc publiczną w postaci ulg podatkowych (zwolnienie z podatku dochodowego CIT lub PIT w zależności od formy prowadzenia działalności).  

Wysokość ulg

infografika2

Przykład

Wielkość przedsiębiorstwa: małe | Wydatki inwestycyjne: 1 000 000 PLN | Intensywność pomocy publicznej: 55%
Wartość niezapłaconego (należnego) podatku: 550 000 PLN |  Wysokość dochodu zwolnionego z podatku: 2 894 736,84 PLN

Minimalna wartość inwestycji w specjalnej strefie ekonomicznej to 100 tys. euro.  

Zezwolenie na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej przyznawane jest głównie na działalność produkcyjną. Możliwe jest również ulokowanie w SSE działalności usługowej (tworzenie oprogramowaniem, przetwarzania danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting), usługi portali internetowych, audyt finansowy, usługi rachunkowo-księgowe, badania i analizy techniczne, badania naukowe i prac rozwojowych, usługi centrów telefonicznych (call center). Szczegółowy wykaz działalności wykluczonych z możliwości uzyskania zezwolenia zawiera Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych.

Więcej

Idź do góry

Wsparcie zatrudnienia przez Powiatowy Urząd Pracy

PUP_op1

I. Pomoc w doborze kandydatów do pracy
Pracodawca uzyskuje wsparcie w zakresie przeprowadzenia rekrutacji od zidentyfikowania potrzeb kadrowych pracodawcy po  dobór optymalnych kandydatów.

II. Zatrudnienie wspierane

1. Staże
Podczas odbywania stażu osoba bezrobotna otrzymuje stypendium stażowe wypłacane przez urząd pracy w wysokości 120% kwoty zasiłku.

2. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy to pomoc finansowa udzielana przez urząd pracy w związku z utworzeniem lub doposażeniem stanowiska pracy i zatrudnieniem na tym stanowisku skierowanej osoby bezrobotnej. Maksymalna kwota refundacji jednego stanowiska pracy wynosi 23 000 zł. brutto.

3. Prace interwencyjne
Prace interwencyjne oznaczają zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę z częściowym dofinansowaniem wynagrodzenia skierowanej osoby.

4. Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego w wieku 50+
Celem tej formy wsparcia jest częściowe dofinansowanie kosztów zatrudnienia osoby bezrobotnej po 50 roku życia zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy, dla której został ustalony II profil pomocy.

5. Refundacja składek na wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne za bezrobotnych do 30 roku życia
Refundacja dokonywana będzie przez okres pierwszych 12 miesięcy zatrudnienia bezrobotnego do 30 roku życia w wysokości: 1800 zł + składki na ubezpieczenia społeczne.

6. Bon zatrudnieniowy
Bon zatrudnieniowy stanowi gwarancję zrefundowania pracodawcy części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego posiadacza bonu.

7. Bon na zasiedlenie
Bon na zasiedlenie przyznawany jest, w związku z podjęciem przez bezrobotnego pracy w odległości minimum 80 km od miejscem dotychczasowego zamieszkania. Wysokość środków w ramach przyznanego bonu na zasiedlenie może być przyznana w wysokości określonej w umowie, nie wyższej niż 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę.

III. Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji kandydatów do pracy, pracowników oraz pracodawców

1. Szkolenia
Szkolenie osób bezrobotnych ma celu dostosowanie kwalifikacji i umiejętności kandydatów do pracy do wymagań pracodawcy.

2. Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników.

 

Załączniki

Idź do góry

Grant rządowy

invest_in_poland

Program wspierania inwestycji o priorytetowym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020. Inwestorzy zagraniczni realizujący nowe inwestycje w Polsce mogą liczyć na wsparcie w ramach „Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki Polskiej na lata 2011-2020”, dokumentu przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 5 lipca 2011 r. Celem programu jest wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez wspieranie nowych inwestycji realizowanych przez polskie i zagraniczne firmy. Wsparcie uzyskać mogą wyłącznie przedsiębiorcy planujący inwestycje w następujących sektorach priorytetowych :

 • motoryzacyjnym,
 • elektronicznym,
 • lotniczym,
 • biotechnologii,
 • nowoczesnych usług,
 • badawczo-rozwojowym.

Okres wsparcia nie może być dłuższy niż 5 lat. Do wydatków kwalifikowanych zalicza się nakłady inwestycyjne związane bezpośrednio z inwestycją, pomniejszone o naliczony podatek VAT (nakłady netto) lub dwuletnie koszty pracy nowych pracowników.

 • Wsparcie z tytułu kosztów kwalifikowanych tworzenia nowych miejsc pracy:
 1. nowa inwestycja produkcyjna w sektorach priorytetowych, tworząca co najmniej 250 nowych miejsc pracy o minimalnych całkowitych kosztach kwalifikowanych inwestycji 40 mln zł,
 2. znacząca nowa inwestycja poza sektorami priorytetowymi, tworząca co najmniej 500 nowych miejsc pracy o minimalnych kosztach kwalifikowanych inwestycji 1 mld zł,
 3. nowa inwestycja w sektorze nowoczesnych usług, tworząca co najmniej 250 nowych miejsc pracy, przy minimalnych nakładach inwestycyjnych w wysokości 2 mln zł,
 4. nowa inwestycji w dziedzinie działalności badawczo – rozwojowej, tworząca co najmniej 35 nowych miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem o minimalnych całkowitych kosztach inwestycji 3 mln zł. 
 • Wsparcie z tytułu kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji:
 1. nowa inwestycji w sektorach priorytetowych o kosztach nowej inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą wynoszących co najmniej 160 mln zł i tworzącej co najmniej 50 nowych miejsc pracy,
 2. znacząca nowej inwestycji produkcyjnej o kosztach nowej inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą wynoszących co najmniej 1 mld zł i tworzącej co najmniej 500 nowych miejsc pracy.

Organem udzielającym wsparcia jest Minister Rozwoju. Procedurę realizuje PAIiIZ

Więcej