II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Opolu w rejonie ul. Górnej obejmującej działkę nr 637/6 o pow. 0,4134ha z km 11, obręb Gosławice, KW OP1O/00077080/9.

Cena wywoławcza nieruchomości ustalona została w wysokości 450.000,00 zł. + 23% VAT; wadium: 50.000,00 zł.

Wyposażenie w urządzenia komunalne (w ulicy): en. elektr., wodociąg, kanalizacja.

Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Gosławice II” w Opolu zatwierdzonego Uchwałą Nr VII/78/15 RMO z dn. 26 lutego 2015r. ww. działka oznaczona jest na rysunku planu symbolem 1UZ i przeznaczona pod usługi opieki zdrowotnej (obiekty opieki zdrowotnej, poradnie medyczne, pracownie medyczne, żłobki wraz z obiektami towarzyszącymi).

Przetarg 22.01.2017 r. >>

Adres

Nasz adres:

Opole, ul. Górna

GPS:

50.682785915625, 17.978247060777903