Budowlanych – ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu, działając na podstawie art.12 ust. 3 i art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa ( tj. Dz.U.2015.1014 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych, przeznaczonych do sprzedaży, położonych w obrębie Zakrzów, gminie Opole, powiat m. Opole , woj. opolskie.

 W skład sprzedawanych nieruchomości wchodzą działki niezabudowane, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków w sposób podany w poniższej tabeli:

 

L.p Nr dz. A.M Pow.[ha] W tym użytków i klas               [ha] Cena wywoławcza wraz z podatkiem VAT [zł]
Kompleks I 295 5 1,0000 RIIIa-0,3879; RIIIb-03251; RIVa-0,2491; W – 0,0379 693.000,00 zł (sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące)
Kompleks II 283/5,280/2, 279, 282/5, 281/5, 278, 277, 276/5, 270/7, 269, 268, 267/9, 266/6, 265, 264, 263/6 5 2,3049 RIIIa-0,2881; RIIIb-2,6213; RIVa-0,4393; RIVb-0,2070; RV-0,8716; PsIV-1,1949;B-PsIV-0,1774; Lz-PsIV-0,1730 1.577.000,00 zł (jeden milion pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy)

dla których Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Opolu prowadzi następujące księgi wieczyste

– Kompleks I  – KW Nr OP1O/00099646/5,

– Kompleks II – dz. nr 283/5, 280/2, 279, 282/5, 281/5, 278, 277, 276/5, 270/7, 269, 265, 264 – KW Nr OP1O/00099646/5dz. nr  268, 267/9, 266/6, 263/6 – KW Nr OP1O/00141871/1

Dział III KW Nr OP1O/00099646/5 obciążony jest ograniczonymi prawami rzeczowymi nie dotyczącymi sprzedawanych działek ewidencyjnych.

Dział III KW Nr OP1O/00141871/1  obciążony jest ograniczonymi prawami rzeczowymi, z których jedno dotyczy sprzedawanych działek i brzmi: „odpłatna i nieograniczona w czasie służebność przesyłu, polegająca na :
– prawie przebiegu przez działki nr 38/3,42/3 i 43/3 -obręb Półwieś linii napowietrznej 15 kv
oraz przebiegu przez działki nr 1/16,12/10-obręb Półwieś i nr 268,267/9,263/6 i 266/6 -obręb Zakrzów, kabla ziemnego 15 kv – zgodnie z załącznikiem graficznym,- udostępnieniu nieruchomości w celu wykonania niezbędnych robót związanych z przebudową, eksploatacją, konserwacją, naprawą i remontami przedmiotowej linii kablowej 15 kv, w szczególności polegające na umożliwieniu wejścia osób oraz dojazdu sprzętu niezbędnego do wykonania wyżej wymienionych prac,- uzgodnieniu z właścicielem linii możliwości ewentualnego wznoszenia obiektów budowlanych w pasie technologicznym linii – zakazie wykonywania w pasie technologicznym linii nasadzeń drzew i krzewów o wysokosci przekraczającej 3,00m oraz wyrażeniu zgody na usunięcie już istniejących”.

Nieruchomości są przedmiotem krótkoterminowej umowy dzierżawy pod produkcję rolniczą do dnia 31-10-2018r. z której mogą być wyłączona w szybkim trybie.

Przedmiotowe działki położone są na obszarze, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Opola (Uchwała Nr LXXI/745/10 Rady Miasta Opola z dnia 26.08.2010r. przedmiotowe nieruchomości położone są na obszarze oznaczonym symbolem 21AG – strefa aktywności gospodarczych; obszary bezpośredniego i potencjalnego zagrożenia powodzią, obszary ujęte w rejestrze zabytków; obwodnica północna, trasa odrzańska, trasa północna; port pasażersko-turystyczny, port przemysłowy; inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.

Agencja Nieruchomości Rolnych w Opolu zastrzega, że wyklucza płatność należności jakimikolwiek wierzytelnościami.

Jeżeli pierwsze przetargi okażą się nieskuteczne, to w kolejnych przetargach na sprzedaż nieruchomości nierolnej, istnieje możliwość rozłożenia spłaty należności na roczne raty na uzasadniony wniosek nabywcy na okres spłaty należności nie dłuższy niż 5 lat, jeżeli przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości nabywca wpłaci, co najmniej 50% jej ceny i przedłoży stosowne zabezpieczenie spłaty kwoty należności rozłożonej na raty, a jego sytuacja finansowa pozwala na spłatę tej należności.

Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży, jeżeli zajdą nowe, istotne okoliczności, w tym w szczególności nastąpi zmiana przeznaczenia gruntów, nabywający nie wywiąże się z obowiązków wynikających z umów zawartych z Agencją

Zawiadomienie o zamiarze zbycia za cenę i na warunkach podanych w wykazie będzie wiążące dla stron, o ile Prezes ANR udzieli szczególnego pełnomocnictwa na sprzedaż tej nieruchomości (dotyczy Kompleksu II).

Ponadto, sprzedaż nieruchomości rolnej przez Agencję może nastąpić, jeżeli w wyniku tej sprzedaży łączna powierzchnia użytków rolnych będących własnością nabywcy oraz nabytych kiedykolwiek z Zasobu nie przekroczy 300 ha.

Agencji przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa przy odsprzedaży nieruchomości przez nabywcę w okresie 5 lat licząc od dnia jej nabycia od Agencji.

Agencja sprzedaje nieruchomość na podstawie danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków prowadzonych przez Starostę Powiatu właściwego, co do położenia nieruchomości.

Ponadto, zgodnie z art. 29b ust. 1 i 2 ww ustawy, każdy nabywca nieruchomości Zasobu przed zawarciem umowy sprzedaży zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia o pochodzeniu środków finansowych na ten cel  oraz że nie zawarł umowy przedwstępnej na zbycie tej nieruchomości – osoba, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie podlega odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Agencji Nieruchomości Rolnych OT w Opolu tel. (77) 40 00 935