Groszowice – bocznica kolejowa

Lokalizacja
ul. Księdza Jerzego Popiełuszki

Koordynaty
50.627693,
17.964555

Dostępna powierzchnia
1,8957ha (działka 8/5, AM 5)
1,1366ha (działka 34,  AM 9)

Własność
Skarb Państwa / użytkowanie wieczyste Mirosław Ciszek

Przeznaczenie w MPZP
droga i bocznica kolejowa

Obecne użytkowanie
bocznica kolejowa

Różnica poziomów terenu [m]

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 3 KDIw przeznaczonym na węzeł komunikacyjny, obowiązują następujące ustalenia:

1) zakaz podziału na działki;
2) zakaz lokalizacji budynków;
3) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury;
4) bezkolizyjne przeprowadzenie bocznicy kolejowej;
5) bezkolizyjne wyznaczenie ciągu pieszo-rowerowego zgodnie z rysunkiem planu;
6) ze względu na stanowisko archeologiczne nr 112 wymaga się objęcia zasadami, o których mowa w § 6 pkt 3 uchwały;
7) ze względu na strefę ograniczonego użytkowania od gazociągów wysokiego ciśnienia wymogi zawarte w § 8 ust. 5 pkt 4 uchwały

Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 2 KDZ/KKb przeznaczonym na drogę publiczną – ulicę zbiorczą i bocznicę kolejową, obowiązują następujące ustalenia:

1) zakaz podziału na działki;
2) szerokość w liniach rozgraniczających 20 m;
3) przyjęcie parametrów drogi 1 x 2;
4) lokalizacja ekranów akustycznych lub zieleni izolacyjnej od strony terenów 2 MW i 31 MN

Cena  użytkowania wieczystego 500.000 zł. + 23% VAT