Investment incentives

Zwolnienie z podatku od nieruchomości

logo

W dniu 24 kwietnia 2014 weszła w życie uchwała nr LVII/863/14 Rady Miasta Opola w sprawie przyjęcia Opolskiego Programu Pomocy Przedsiębiorcom na lata 2014-2020. Uchwała przewiduje częściowe lub całkowite zwolnienie od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących lub tworzących nowe miejsca pracy na terenie miasta Opola. W praktyce może oznaczać to zwolnienie z podatku od nieruchomości na okres do 3 lat do kwoty 200 000 euro

Wzory informacji i oświadczeń dla ubiegających się o pomoc publiczną, o której mowa w uchwale:

Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Załączniki

Tekst  |  Informacje: Wprowadź treść w obszar tekstu w elemencie tekst.
Tekst  |  Informacje: Wprowadź treść w obszar tekstu w elemencie tekst.
Tekst  |  Informacje: Wprowadź treść w obszar tekstu w elemencie tekst.
Tekst  |  Informacje: Wprowadź treść w obszar tekstu w elemencie tekst.
Tekst  |  Informacje: Wprowadź treść w obszar tekstu w elemencie tekst.
Tekst  |  Informacje: Wprowadź treść w obszar tekstu w elemencie tekst.
Tekst  |  Informacje: Wprowadź treść w obszar tekstu w elemencie tekst.
Tekst  |  Informacje: Wprowadź treść w obszar tekstu w elemencie tekst.
Tekst  |  Informacje: Wprowadź treść w obszar tekstu w elemencie tekst.
Idź do góry

Zwolnienie z podatku dochodowego

Logoznapisem

Prowadząc działalność gospodarczą na terenie opolskiej podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, przedsiębiorca otrzymuje regionalną pomoc publiczną w postaci ulg podatkowych (zwolnienie z podatku dochodowego CIT lub PIT w zależności od formy prowadzenia działalności).  

Wysokość ulg

infografika2

Przykład

Wielkość przedsiębiorstwa: małe | Wydatki inwestycyjne: 1 000 000 PLN | Intensywność pomocy publicznej: 55%
Wartość niezapłaconego (należnego) podatku: 550 000 PLN |  Wysokość dochodu zwolnionego z podatku: 2 894 736,84 PLN

Minimalna wartość inwestycji w specjalnej strefie ekonomicznej to 100 tys. euro.  

Zezwolenie na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej przyznawane jest głównie na działalność produkcyjną. Możliwe jest również ulokowanie w SSE działalności usługowej (tworzenie oprogramowaniem, przetwarzania danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting), usługi portali internetowych, audyt finansowy, usługi rachunkowo-księgowe, badania i analizy techniczne, badania naukowe i prac rozwojowych, usługi centrów telefonicznych (call center). Szczegółowy wykaz działalności wykluczonych z możliwości uzyskania zezwolenia zawiera Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych.

Więcej

Idź do góry
Tekst  |  Informacje: Wprowadź treść w obszar tekstu w elemencie tekst.

PUP_op1

I. Pomoc w doborze kandydatów do pracy
Pracodawca uzyskuje wsparcie w zakresie przeprowadzenia rekrutacji od zidentyfikowania potrzeb kadrowych pracodawcy, poprzez dobór potencjalnych kandydatów.

II. Zatrudnienie wspierane

1. Staże
Podczas odbywania stażu osoba bezrobotna otrzymuje stypendium stażowe wypłacane przez urząd pracy w wysokości 120% kwoty zasiłku.

2. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy to pomoc finansowa udzielana przez urząd pracy w związku z utworzeniem lub doposażeniem stanowiska pracy i zatrudnieniem na tym stanowisku skierowanej osoby bezrobotnej. Maksymalna kwota refundacji jednego stanowiska pracy wynosi 23 000 zł. brutto.

3. Prace interwencyjne
Prace interwencyjne oznaczają zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę z częściowym dofinansowaniem wynagrodzenia skierowanej osoby.

4. Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego w wieku 50+
Celem tej formy wsparcia jest częściowe dofinansowanie kosztów zatrudnienia osoby bezrobotnej po 50 roku życia zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy, dla której został ustalony II profil pomocy.

5. Refundacja składek na wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne za bezrobotnych do 30 roku życia
Refundacja dokonywana będzie przez okres pierwszych 12 miesięcy zatrudnienia bezrobotnego do 30 roku życia w wysokości: 1800 zł + składki na ubezpieczenia społeczne.

6. Bon zatrudnieniowy
Bon zatrudnieniowy stanowi gwarancję zrefundowania pracodawcy części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego posiadacza bonu.

7. Bon na zasiedlenie
Bon na zasiedlenie przyznawany jest, w związku z podjęciem przez bezrobotnego pracy w odległości minimum 80 km od miejscem dotychczasowego zamieszkania. Wysokość środków w ramach przyznanego bonu na zasiedlenie może być przyznana w wysokości określonej w umowie, nie wyższej niż 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę.

III. Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji kandydatów do pracy, pracowników oraz pracodawców

1. Szkolenia
Szkolenie osób bezrobotnych ma celu dostosowanie kwalifikacji i umiejętności kandydatów do pracy do wymagań pracodawcy.

2. Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników.

 

Załączniki

Idź do góry
Tekst  |  Informacje: Wprowadź treść w obszar tekstu w elemencie tekst.

invest_in_poland

Program wspierania inwestycji o priorytetowym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020. Inwestorzy zagraniczni realizujący nowe inwestycje w Polsce mogą liczyć na wsparcie w ramach „Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki Polskiej na lata 2011-2020”, dokumentu przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 5 lipca 2011 r. Celem programu jest wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez wspieranie nowych inwestycji realizowanych przez polskie i zagraniczne firmy. Wsparcie uzyskać mogą wyłącznie przedsiębiorcy planujący inwestycje w następujących sektorach priorytetowych :

 • motoryzacyjnym,
 • elektronicznym,
 • lotniczym,
 • biotechnologii,
 • nowoczesnych usług,
 • badawczo-rozwojowym.

Okres wsparcia nie może być dłuższy niż 5 lat. Do wydatków kwalifikowanych zalicza się nakłady inwestycyjne związane bezpośrednio z inwestycją, pomniejszone o naliczony podatek VAT (nakłady netto) lub dwuletnie koszty pracy nowych pracowników.

 • Wsparcie z tytułu kosztów kwalifikowanych tworzenia nowych miejsc pracy:
 1. nowa inwestycja produkcyjna w sektorach priorytetowych, tworząca co najmniej 250 nowych miejsc pracy o minimalnych całkowitych kosztach kwalifikowanych inwestycji 40 mln zł,
 2. znacząca nowa inwestycja poza sektorami priorytetowymi, tworząca co najmniej 500 nowych miejsc pracy o minimalnych kosztach kwalifikowanych inwestycji 1 mld zł,
 3. nowa inwestycja w sektorze nowoczesnych usług, tworząca co najmniej 250 nowych miejsc pracy, przy minimalnych nakładach inwestycyjnych w wysokości 2 mln zł,
 4. nowa inwestycji w dziedzinie działalności badawczo – rozwojowej, tworząca co najmniej 35 nowych miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem o minimalnych całkowitych kosztach inwestycji 3 mln zł. 
 • Wsparcie z tytułu kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji:
 1. nowa inwestycji w sektorach priorytetowych o kosztach nowej inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą wynoszących co najmniej 160 mln zł i tworzącej co najmniej 50 nowych miejsc pracy,
 2. znacząca nowej inwestycji produkcyjnej o kosztach nowej inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą wynoszących co najmniej 1 mld zł i tworzącej co najmniej 500 nowych miejsc pracy.

Organem udzielającym wsparcia jest Minister Rozwoju. Procedurę realizuje PAIiIZ